Dane osobowe

Prywatna Szkoła Języków Obcych SAP wypełniając obowiązek prawny, a także w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wprowadziła w życie z dniem 25 maja 2018 r. regulacje ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W ramach podjętych działań dokonaliśmy m. in. analizy ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych podczas podejmowanych przez nas działań. Wyniki analizy opracowane przez zespół powołany przez Dyrektora Szkoły, w postaci dodatkowych zabezpieczeń, zostały wdrożone do stosowania. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych reguluje wewnątrzzakładowa Polityka Ochrony Danych Osobowych. Dokładamy wszelkiej staranności aby chronić Państwa dane osobowe, a dzięki temu chronimy Państwa prywatność.

Poniżej umieściliśmy informacje dotyczące ochrony danych osobowych dla wybranych grup osób, których dane przetwarzamy:

Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczących się:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Prywatna Szkoła Języków Obcych „SAP” z siedzibą w Legionowie przy
ul. Wąskiej 14, zwana dalej Szkołą. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy dotyczącej kształcenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, art. 6 ust. 1 lit. c) w zakresie wynikającym z obowiązku przekazania danych do Systemu Informacji Oświatowej oraz art. 6 ust. 1 lit. f) przy działaniach związanych
z marketingiem bezpośrednim produktów Administratora.
Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Szkoły, np. usługi poczty elektronicznej. Pani(a) dane osobowe, w ramach dokumentacji szkoleniowej oraz finansowo-rachunkowej będą przechowywane przez
6 lat, a następnie w oparciu uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia.
Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy dotyczącej kształcenia lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez
Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Informacja dla Zleceniobiorców i Kontrahentów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Prywatna Szkoła Języków Obcych „SAP” z siedzibą w Legionowie przy
ul. Wąskiej 14, zwana dalej Szkołą. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu Cywilnego, przepisów skarbowo-finansowych, a także przy realizacji umowy na terenie Szkoły w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy.
Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Szkoły. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane w oparciu uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza Rozporządzenie.
Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.