Regulamin Szkoły

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH „SAP

I. PRAWA SŁUCHACZY

Słuchacze mają prawo do:

•zapoznania się z organizacją kursów językowych: terminami rozpoczęcia i zakończenia kursów, ilością godzin dydaktycznych realizowanych w ramach kursów, ilością osób w grupie, cennikiem
oraz regulaminem Szkoły,
•nauki w bezpiecznych i higienicznych warunkach w życzliwej,
przyjaznej i twórczej atmosferze,
•nauki w zakresie języków obcych w wymiarze godzin określonych
w programie dla poszczególnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania,
•korzystania z lekcji zgodnie z ustalonym na dany semestr rozkładem
zajęć w systemie dwóch semestrów w roku szkolnym,
•odpracowania odwołanych przez Szkołę zajęć w dogodnym terminie ustalonym dla całej grupy,
•informacji na temat wymagań edukacyjnych, metod nauczania
i kryteriów oceniania oraz sprawiedliwej i obiektywnej oceny
postępów w nauce,
•uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu po uzyskaniu zaliczenia
na koniec roku szkolnego,
•kontynuacji nauki na kolejnym poziomie nauczania,
•korzystania ze zniżek w opłatach zawartych w aktualnie obowiązującym cenniku,
•wypowiadania się w formie anonimowej ankiety na temat świadczonych przez Szkołę usług edukacyjnych,
•ochrony danych osobowych,
•pisemnego odwołania skierowanego do Dyrektora Szkoły, jeśli Słuchacz uważa, że zostały naruszone jego prawa.

Nowemu Słuchaczowi przysługuje prawo do bezpłatnej kwalifikacji przed rozpoczęciem nauki oraz wykorzystania trzech lekcji próbnych,
po których, w razie rezygnacji, otrzymuje zwrot pełnej opłaty za kurs.
W przypadku późniejszej rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.
Prawa stałego Słuchacza nabywa się po jednym roku nauki.

Absencja na zajęciach nie upoważnia Słuchacza do otrzymania zwrotu
opłaty za nie wykorzystane przez niego lekcje.

II. OBOWIĄZKI SŁUCHACZY:

Słuchacze mają obowiązek:

•systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
•rzetelnie przygotowywać się do zajęć i regularnie odrabiać prace
zadawane do domu,
•nie zakłócać toku lekcyjnego poprzez spóźnianie się, opuszczanie sali lekcyjnej podczas zajęć, używanie telefonów komórkowych i in. urządzeń elektronicznych oraz dezintegrowanie pracy grupy,
•przestrzegać ustalonych zasad organizacyjnych,
•dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
•dbać o mienie Szkoły, a w przypadku jego zniszczenia ponieść koszty wyrządzonej szkody,
•dbać o stosowny, schludny wygląd własny i strój,
•opłacać kurs w terminie i w wysokości ustalonej przez Szkołę.

W przypadku rezygnacji w trakcie trwania semestru, słuchacze zobowiązani są do dokonania wpłat wszystkich rat poprzedzających rezygnację, włącznie z ratą przypadającą w miesiącu, w którym przerywa się dalszą naukę. Informację o rezygnacji słuchacze zobowiązani są przekazać osobiście w sekretariacie szkoły lub pisemnie w formie maila lub sms’a. W imieniu słuchaczy niepełnoletnich informację składają rodzice lub opiekunowie prawni.

W Szkole obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, używania
narkotyków, palenia tytoniu, używania wulgaryzmów, stosowania przemocy, nieposzanowania godności ludzkiej oraz nagrywania za pomocą urządzeń elektronicznych innych osób bez ich wiedzy i zgody.

Słuchacz może być skreślony z listy, gdy:
•nieusprawiedliwiona absencja trwa dłużej niż 10 kolejnych spotkań,
•dezintegruje pracę grupy,
•niszczy mienie placówki,
•nie przestrzega regulaminu

Wnoszenie urządzeń elektronicznych, telefonów komórkowych oraz innych wartościowych przedmiotów na teren Szkoły odbywa się na własną odpowiedzialność. Szkoła nie odpowiada za ich zagubienie lub uszkodzenie.